Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG NS-VSMT trong trường học năm 2012 và kế hoạch 2013-2015

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo
Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện hàng năm Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành có liên quan tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học được giao tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 (Thuộc dự án 1 tại Quyết định số 366/QĐ-TTg):“Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông” về việc sử dụng kinh phí được cấp năm 2012 (tỷ lệ giải ngân, cơ cấu phân bổ cho các hoạt động, dự án đầu tư, công tác quản lý và phối hợp trong triển khai thực hiện nguồn vốn,…); Tỷ lệ công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học đạt được đến hết năm 2012, số công trình được xây mới, sửa chữa.

3. Xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa các công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học kèm theo kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 (theo Phụ lục đính kèm).

Báo cáo kết quả và đề xuất nhu cầu của các sở giáo dục và đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2013 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 043 8680367; E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Quang Quý

Tải tài liệu