Các khóa học trên website

Hiện nay trên website đã tổ chức một số khóa học về: Mô hình trường học mới Việt Nam, ICT cho giáo viên tiểu học, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học,…

Xin mời các thầy/cô giáo đăng nhập để tham gia khóa học.