Thảo luận, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30

Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 đang được giáo viên, cán bộ quản lý và các nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm. Xin mời thầy/cô quan tâm tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đánh giá với đồng nghiệp qua diễn đàn.