Thông tin sách mới!

Tên sách: Mô hình trường học mới tại việt Nam (Hỏi-Đáp). Tác giả: Đặng Tự Ân, Chuyên gia Trưởng Dự án GPE-VNEN, Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.