Đào tạo giáo viên tiểu học hiện đại: Hướng tới người học!
Đào tạo giáo viên tiểu học hiện đại: Hướng tới người học!

Dự án Phát triển giáo viên tiểu học (GVTH) vừa tổng kết và bàn giao 32 mô đum đào tạo GVTH hiện đại cho các trường sư phạm, Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục – Đào tạo để làm căn cứ đổi mới bậc học này trong toàn bộ hệ thống.

32 mô đum này gồm: 12 mô đum bồi dưỡng theo chuyên đề (12 đầu sách in và 129 trích đoạn băng hình); 4 mô đum đào tạo liên thông (8 đầu sách in và 29 trích đoạn đĩa hình); 12 mô đum đào tạo GVTH trình độ cao đẳng (32 đầu sách in và 67 trích đoạn đĩa hình); 4 mô đum đào tạo GVTH trình độ đại học ( 37 đầu sách và 86 trích đoạn đĩa hình); trong số này có 3 mô đum đã được chuyển giao cho Vụ Tiểu học Bộ Giáo dục – Đào tạo để in ấn và đưa vào sử dụng trong toàn quốc.

Tất cả các mô đum này đều bảo đảm các yêu cầu: Mục tiêu rõ ràng (làm cho người học cần biết kiến thức gì) và biết bằng cách nào; Tạo nhiều tình huống đa dạng để người học cùng tham gia hoạt động, giải quyết vấn đề, tổ chức việc học qua hành động; Người học phải được tự đánh giá, xem xét mức độ đạt mục tiêu học tập của cá nhân; Nguồn cung cấp thông tin được giới thiệu đầy đủ; Dung lượng phù hợp với thời gian cho phép.

Điểm mới nổi bật của các mô đum này là hướng tới người học (không phải dành cho người dạy như trước); không cung cấp kiến thức theo cách thông thường là viết toàn bộ nội dung kiến thức mà thiết kế dưới dạng các nhiệm vụ đặt ra cho người học, đòi hỏi người học phải suy nghĩ, làm bài thảo luận, thực hành, thí nghiệm… để tìm kiếm tri thức.

Tính hiện đại của các mô đum đào tạo GVTH này còn thể hiện ở chỗ: bài học nào cũng có tranh, ảnh, đồ vật và băng hình, băng tiếng đi kèm.

Danh sách các mô đum này và các tác giả sẽ được bàn giao cho một Dự án kỹ thuật kế tiếp được khởi động vào cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008 nhằm áp dụng rộng rãi các kết quả của Dự án Phát triển GVTH đã thí điểm thành công tại 10 tỉnh, thành phố (2003-2007) ra toàn quốc.

Theo TTXVN