Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 – 2015
vnen

 Năm học 2012 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường tiểu học thuộc 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Năm học 2013 – 2014, cả nước có 20 tỉnh/thành phố với 257 trường tiểu học áp dụng mô hình trên tinh thần tự nguyện. Việc triển khai mô hình tại nhiều địa phương đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới đồng bộ về hình thức tổ chức, phương pháp và đánh giá giáo dục, tạo được sự đồng thuận và sự tin tưởng của chính quyền địa phương, giáo viên và cha mẹ học sinh.

           Để chủ động trong công tác quản lý chỉ đạo, chuẩn bị cho năm học mới 2014 – 2015,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013 – 2014 theo hướng dẫn sau :

           I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VNEN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỘC DỰ ÁN GPE – VNEN

             1. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Mô hình VNEN năm học 2013 – 2014 (nêu rõ những việc đã làm, thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, tồn tại, kiến nghị); đề ra phương hướng triển khai thực hiện mô hình VNEN trong năm học 2014 – 2015.

            2. Tổ chức rà soát số lượng tài liệu Hướng dẫn học các môn học đã được cấp phát những năm học trước, đăng ký tài liệu Hướng dẫn học các môn học cho năm học 2014 – 2015 (đăng ký theo mẫu ở Phụ lục 1, Phụ lục 2).

           3. Xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 vào dịp hè và kế hoạch dạy Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục để chuẩn bị tốt các kỹ năng đọc, nói, nghe, viết cho học sinh lên lớp 2 học theo Mô hình VNEN trong năm học 2014 – 2015 và những năm học tiếp theo.

 Nội dung chi tiết