Thảo luận về ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

Bắt đầu từ ngày  26/8/2014 trên diễn đàn của khóa học “ICT cho giáo viên tiểu học” tổ chức thảo luận về ứng dụng CNTT trong dạy học. Xin mời thầy/cô giáo tham gia thảo luận.